Chata H&D Červenohorské sedlo

Logo firmy H & D

Všeobecné obchodní a storno podmínky

Language:

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) Chaty H&D (dále jen penzion) upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem penzionu - H & D, a.s., Olomoucká 37, Prostějov, IČ 60748451 DIČ CZ60748451, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1580 (dále jen provozovatelem) a klientem - fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt jako objednatel objednává (dále jen klient).

I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Objednávejte a rezervujte u nás pomocí webové registrace, telefonicky na čísle +420 778 885 758 anebo na emailu chata@hdas.cz .

Klient si objednává služby v penzionu písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává penzionu poštou, elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení klienta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ , termín čerpání služeb. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije penzion pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi penzionem a klientem.

Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci penzionem (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a penzionem smluvní vztah. Penzion se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit penzionu smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou klient podal a penzion potvrdil.

II. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:

Být dostatečně a úplně informován penzionem o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím objednaných, penzionem potvrzených (zálohově zaplacených) služeb, před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII., reklamovat vady poskytovaných služeb.

Klient je povinen:

Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci, zaplatit penzionu v požadovaném termínu plnou cenu za pobyt, respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá, pečlivě si překontrolovat penzionem vystavené potvrzení pobytu (ubytovací voucher) a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně penzion.

III. Povinnosti penzionu ke klientovi

Penzion je povinen:

Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám, potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb/závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok penzionu na stornovací poplatky, vyplatí klientovi klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

IV. Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných penzionem jsou uvedeny na: www.chata-hd.cz, záložka Ceník.

V. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené penzionem (emailem nebo písemně dopisem). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení uvedených. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně penzion emailem chata@hdas.cz nebo telefonicky na čísle +420 778 885 758.

Penzion si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši 100% z ceny objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky.

VI. Nástup

Při nástupu se klient v recepci (kanceláři) penzionu prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti. Ubytujeme Vás od 14 do 17 hod., vyklizení pokoje do 9.30 hod. Po dohodě s pí. správcovou je možnost úschovy zavazadel. Po splnění uvedených formalit recepce klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu či k jiným službám. Přítomnost psů a koček není možná.

VII. Stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky / rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno penzionu.

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ze strany objednavatele. Storno poplatek se účtuje z důvodu nevyužité rezervace kapacity.

Penzion je oprávněn účtovat storno poplatky v níže uvedených případech:

VIII. Jurisdikce

Veškeré eventuální spory vzniklé v souvislosti s poskytnutím ubytování ze strany penzionu včetně souvisejících služeb penzionu se řídí českým právním řádem bez ohledu na sídlo/bydliště klienta.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb.

Celková ceny za poskytnuté služby bude uhrazena na základě vystaveného účetního dokladu (příjmový doklad, faktura), dle tam uvedených podmínek. Platbu lze provést v bezhotovostně přes platební bránu při webové rezervaci, v hotovosti nebo na fakturu (po předchozí dohodě). Platbu lze provést platební kartou na místě. Aktualizace Všeobecných obchodních a storno podmínek vstupuje v platnost dne 1.1. 2020. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi penzionem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.